Diploma Supplement

Erasmus Charter

charter

ESN

logo ESN

Europass

europass

 • Πρόσφατα απόφοιτοι

   

  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 49 παρ. 5 του Νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011), την αίτηση για πρακτική άσκηση, ο φοιτητής θα πρέπει να την καταθέσει ενώ έχει την φοιτητική του ιδιότητα. Η φοιτητική ιδιότητα διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτλου του αντίστοιχου κύκλου σπουδών. Θα είναι ευκταίο αλλά όχι υποχρεωτικό να έχει γίνει όχι μόνο η αίτηση, αλλά και η επιλογή των μετακινούμενων για πρακτική άσκηση όσο έχουν ακόμα φοιτητική ιδιότητα. Σε κάθε περίπτωση, οι απόφοιτοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση όσο είναι ακόμα φοιτητές και η μετακίνησή τους θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τη λήξη του πρώτου έτους από την ημερομηνία αίτησης της ορκωμοσίας τους.

  Η μετακίνηση μπορεί να γίνει από δύο μέχρι το ανώτατο όριο των δώδεκα μηνών ανά κύκλο σπουδών.

  Όσοι ενδιαφέρονται για κινητικότητα με σκοπό την τοποθέτηση για πρακτική άσκηση θα πρέπει να αναζητήσουν κατάλληλο φορέα υποδοχής ανάλογα με τα ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα. Οι φορείς του εξωτερικού στους οποίους μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση οι ενδιαφερόμενοι, δεν ανήκουν απαραίτητα σε ομάδα Ιδρυμάτων με τα οποία το Ίδρυμά μας έχει συνάψει σχετικές συμφωνίες συνεργασίας. Συγκεκριμένα, για την πρακτική άσκηση, δεν απαιτείται η σύναψη διμερών συμφωνιών μεταξύ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και του φορέα υποδοχής, δεδομένου ότι τα δυο αυτά μέρη, καθώς και ο δικαιούχος, δεσμεύονται νομικά από την εξατομικευμένη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης - Learning Agreement for Traineeships (που θα υπογραφεί εφόσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός από τον φορέα υποδοχής και εν συνεχεία κριθεί επιλέξιμος από το Ίδρυμά μας). Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από ένα τεράστιο σύνολο ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, αρκεί να μην εμπίπτουν στις μη επιλέξιμες κατηγορίες.

  Έχουν δικαίωμα μετακίνησης σε κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που έχει οικονομικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το νομικό καθεστώς ή τον οικονομικό τομέα στον οποίο λειτουργεί είναι επιλέξιμη. Επιπλέον των εταιρειών, και τα Ιδρύματα Ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα, οικογενειακές επιχειρήσεις, και σύλλογοι / ενώσεις που έχουν τακτικές οικονομικές δραστηριότητες.

  Ειδικότερα, δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής:

  • Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της  Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων (περισσότερες πληροφορίες)
  • Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης.

  Στη διαδικασία της αναζήτησης και επιλογής θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε:

  • Ο φορέας να είναι επιλέξιμος,
  • Η πρακτική άσκηση που προσφέρει ο φορέας να σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή,
  • Το εργασιακό πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθεί ο φοιτητής να είναι σαφές από την αρχή, και να εξασφαλίζονται διεθνώς αποδεκτές συνθήκες εργασίας,
  • Από την περιγραφή του αντικειμένου πρακτικής άσκησης (όπως αυτή καταγράφεται στο Learning Agreement for Traineeships) να προκύπτει ότι αυτό αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και ότι δεν πρόκειται για (i) παρακολούθηση μαθημάτων ή εργαστηρίων που εντάσσονται σε ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, ή (ii) εκπόνηση μέρους ερευνητικής εργασίας.

   

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Οι ενδιαφερόμενοι στέλλουν τα στοιχεία τους στις επιχειρήσεις / οργανισμούς που τους ενδιαφέρουν. Εφόσον λάβουν από την εταιρεία / οργανισμό υποδοχής θετική απάντηση, υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Erasmus+ στο γραφείο Διεθνών Σχέσεων / Erasmus του ιδρύματός τους. Η τελική επιλογή γίνεται από τα ιδρύματα, διότι πρέπει οι φοιτητές να πληρούν τα κριτήρια που θέτει το ίδρυμα (πχ μέσος όρος βαθμολογίας, εξάμηνο σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών).

  Η υποδοχή ξένων υποψηφίων για πρακτική άσκηση προϋποθέτει εκ μέρους του οργανισμού / φορέα υποδοχής, τον καθορισμό ενός υπεύθυνου, ο οποίος θα αναλάβει την καθοδήγηση και αξιολόγηση του υποψηφίου, στον οποίο θα πρέπει να ανατεθούν συγκεκριμένα καθήκοντα.

  Ο ενδιαφερόμενος για πρακτική άσκηση μέσω Erasmus, οφείλει – πριν μετακινηθεί – να είναι ασφαλισμένος για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλειας) και να έχει ασφαλιστεί ιδιωτικά για γενική αστική ευθύνη και κατά ατυχήματος στον χώρο εργασίας.

  Στην περίπτωση της μετακίνησης για πρακτική άσκηση, δεν είναι εφικτή η διαμονή σε εστίες εκτός κι αν το ίδρυμα / οργανισμός υποδοχής προσφέρει αυτή τη δυνατότητα.

  Ο ενδιαφερόμενος υπογράφει πριν τη μετακίνησή του τριμερή συμφωνία πρακτικής άσκησης, η οποία υπογράφεται μεταξύ του ιδίου, του ιδρύματος και του Οργανισμού υποδοχής.

   

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Η επιλογή των ατόμων πραγματοποιείται με τρόπο που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, συνέπεια και ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων.

  Ο αριθμός των ατόμων που θα επιλεγούν για συμμετοχή (με χρηματοδότηση) στη δράση κινητικότητας θα εξαρτηθεί από το ύψος της χρηματοδότησης του ΙΚΥ  προς το ίδρυμά μας , για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

  Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους ότι το κριτήριο που θα έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα στην επιλογή των ατόμων προς τοποθέτηση για πρακτική άσκηση θα είναι το επίπεδο γνώσης της επίσημης γλώσσας της χώρας υποδοχής ή του φορέα υποδοχής, το οποίο θα αποδεικνύεται από τον υποψήφιο με την κατάθεση του αντίστοιχου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Ως ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  απαιτεί το επίπεδο B2.

  Όσοι ενδιαφέρονται για Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ στη χώρα καταγωγής τους, δικαιούνται να την πραγματοποιήσουν μόνο εφόσον η χώρα καταγωγής τους δεν είναι η χώρα στην οποία και διαμένουν.

  Δεν γίνονται δεκτές οι αιτήσεις ατόμων που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το ίδρυμα κρατικών υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και έχουν ακυρώσει χωρίς σοβαρή αιτιολογία τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus σπουδές και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.

  Ένα μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής, ο απόφοιτος υποβάλει στο γραφείο Erasmus, τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Αίτηση πρακτικής άσκησης προς το γραφείο Erasmus
  2. Πρωτοκολλημένη την αίτηση ορκωμοσίας
  3. Φωτοτυπία το αντίγραφο πτυχίου
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από τη γραμματεία
  5. Παραλαβή βιβλίου πρακτικής άσκησης από τη γραμματεία
  6. Πρωτότυπη βεβαίωση αποδοχής από την επιχείρηση με το όνομα, είδος και λογότυπο της εταιρείας καθώς και με την υπογραφή και σφραγίδα του υπεύθυνου (να αναφέρεται το όνομα και το τμήμα του φοιτητή, ημ/νίες έναρξης / λήξης, καθήκοντα εργασίας)
  7. Αίτηση στο ΚΥΤΕΠ για λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
  8. Αντίγραφο πιστοποιητικού επάρκειας ξένης γλώσσας
  9. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  10. Φωτοαντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας
  11. Ασφαλιστικά Συμβόλαια Αστικής Ευθύνης και Ατυχήματος (δυο πρωτότυπα αντίτυπα)
  12. Δελτίο Ατομικού Λογαριασμού
  13. Φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας όπου αναγράφεται ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
  14. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (3 συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα αντίγραφα)
  15. Πληροφορίες ιδρύματος/οργανισμού
  16. Δήλωση υποψηφίου υπογεγραμμένη (εις διπλούν)
  17. Learning Agreement
  18. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας (Ε1)
  19. Υποχρεωτικό αρχικό τεστ αξιολόγησης ξένης γλώσσας (online)

   

  Μετά την έναρξη της πρακτικής του, ο απόφοιτος υποβάλει στο γραφείο Erasmus, τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Βεβαίωση έναρξης της πρακτικής άσκησης από τον οργανισμό υποδοχής
  2. Αποστολή της διεύθυνσης και λοιπών στοιχείων διαμονής (τηλ., Fax, e-mail κτλ.)
  3. Ενδιάμεση έκθεση πρακτικής (interim report) για τους πρώτους τρεις μήνες
  4. Τρεις πρωτότυπες τελικές βεβαιώσεις του Οργανισμού υποδοχής για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης (ημ/νίες έναρξης / λήξης, καθήκοντα εργασίας, αξιολόγηση, σχόλια, κτλ.) τυπωμένα σε επιστολόχαρτο της εταιρίας
  5. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η ενότητα “After the Mobility” του Learning Agreement
  6. Το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο, σφραγισμένο και φωτοτυπημένο
  7. Συμπληρωμένη Τελική Έκθεση Πρακτικής Άσκησης (πραγματοποιείται online)
  8. Υποχρεωτικό τελικό τεστ αξιολόγησης ξένης γλώσσας (online)

   

  ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ONLINE ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έμφαση στη γλωσσική υποστήριξη των μετακινούμενων ατόμων στο εξωτερικό τόσο για σπουδές όσο και για πρακτική άσκηση, διότι μ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ποιότητα στην κινητικότητα και επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

  Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει διαδικτυακά (online) μαθήματα γλωσσικής υποστήριξης των οποίων η κύρια γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας είναι τα Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά και τα Ολλανδικά.

  ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

  Η αποτυχία κάποιου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης, δύναται να αποτελέσει λόγο να μην του χορηγηθεί το υπολειπόμενο 20% της υποτροφίας του ή και να του ζητηθεί μερική ή πλήρης επιστροφή της υποτροφίας (80%) που έχει ήδη λάβει. Δεν θα ζητείται επιστροφή της υποτροφίας στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις προσυμφωνημένες δραστηριότητες στο εξωτερικό λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. λόγους υγείας).

Στοιχεία Επικοινωνίας:

τηλ +30 24610 68065     email erasmus@teiwm.gr
FAX +30 24610 39682     skype ErasmusTeiofWM

fb

Erasmus TΕΙ of Western Macedonia

       
linkedin

Erasmus TEI of Western Macedonia

       
 
 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας

Γραφείο Διεθνών Ακαδημαϊκών Σχέσεων

ΤΚ : 50100 Κοίλα Κοζάνης - Ελλάδα

Υπεύθυνη προγράμματος:

67

 

 

 

 

 

 

Αικατερίνη Μπλάντα

 

Συντονιστές:

Δημήτριος Ζιούζιος

Ευαγγελία Μπουκουβάλα